Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Bibliotheek > Archief projecten > Composiet Stuw

Composiet Stuw

Waterschap Vechtstromen heeft bij Hankate één van de stalen kleppen van de stuw vervangen door een exemplaar van composiet. Stichting Pioneering stimuleert vernieuwing in de bouw en is in samenwerking met het waterschap gestart met een project voor een bredere toepassing van composietmaterialen. De ontwikkeling van een dergelijke klep is uniek en nog niet eerder toegepast in Nederland!  
 
Samen met ingenieursbureau Nepocon en Altena Infra-materialen heeft het waterschap het plan uitgewerkt om een stuwklep in composiet te ontwikkelen. Dit is een mooi voorbeeld van productinnovatie binnen de waterbouw geworden.  
 
Het grote voordeel van composiet is de lange levensduur en het beperkte onderhoud. Dat is een belangrijk aspect bij onderdelen zoals stuwkleppen, die permanent in gebruik zijn. Interessant is hoe de klep reageert in een dynamische omgeving met turbulent water. De ervaring die met deze praktische toepassing wordt opgedaan is waardevol voor andere renovaties en nieuwe projecten in de waterbouw. Dit sluit naadloos aan bij de doelstelling van Pioneering waarbij zowel het ontwikkelen en delen van kennis, alsook vernieuwing van technologie en ondernemerschap behoren tot speerpunten van de stichting. In de komende jaren zal gekeken worden hoe de nieuwe klep zich houdt. Door de ervaring van deze praktische toepassing kunnen nieuwe mogelijkheden ontwikkeld worden waardoor composietmaterialen vaker gebruikt en ingezet kunnen worden. 

 De werkplaats “Innovatieve Toepassingen in de GWW” is constant op zoek naar verbeteringen en nieuwe mogelijkheden voor producten en processen binnen de grond, weg- en waterbouw. In het kader van alternatief materiaalgebruik voor ´traditionele´ toepassingen is de mogelijkheid onderzocht om een stuwklep volledig in composiet te vervaardigen en deze daadwerkelijk in de praktijk te testen. Verschillende partijen binnen de werkplaats hebben de handen ineen geslagen om dit plan te onderzoeken en te realiseren. En met succes: er is dit afgelopen najaar een composiet klep geplaatst die inmiddels naar tevredenheid functioneert. Want, zoals het bij vele innovaties gaat, is het proces niet altijd zonder slag of stoot verlopen.

 

Composiet materiaal kent een aantal waardevolle eigenschappen zoals een lange levensduur. Voor kleppen in stuwcomplexen kan het zowel maatschappelijk als financieel aantrekkelijk zijn indien materialen langer meegaan en de onderhoudsfrequentie gereduceerd kan worden.

Dit was voor de projectgroep van de werkplaats Inn2GWW de aanleiding om een stuwklep van composietmateriaal te ontwikkelen. Altena Inframaterialen heeft daarbij, samen met ingenieursbureaus Nepocon (civiel) en CTC (composiet), een ontwerp gemaakt. Waterschap Vechtstromen had een geschikte testlocatie hiervoor beschikbaar: de stuw van Hankate in de Regge. Deze locatie heeft drie kleppen van voldoende omvang parallel liggen. Door één van de kleppen te vervangen is een goede vergelijking te maken tussen de bestaande en de nieuwe composietklep.

Cruciaal tijdens het proces was de samenwerking van de verschillende disciplines. Het bij elkaar brengen van techniek was essentieel. Materiaalkunde met kennis van de waterbouw en beheer en onderhoud maakten hiervan onderdeel uit. Eén van de belangrijkste leerpunten is geweest dat de werkvloer vanaf het begin betrokken zou moeten worden bij het ontwerp. Hierdoor hadden bij dit project de problemen, op gebied van detaillering en de lokale specifieke wijze van plaatsen, voorkomen kunnen worden.

Na een ruime periode van ontwikkeling en testen is de klep in oktober 2013 succesvol geplaatst. Sindsdien functioneert hij naar tevredenheid. Interessant voor de werkplaats is om te kijken hoe de klep zich de komende jaren zal houden. Hiervoor zal de stuw worden gemonitord.

 

Middels deze pilot is veel kennis opgedaan over de eigenschappen van het materiaal en over de mogelijkheden en beperkingen die het biedt. Belangrijk en doorslaggevend voor het slagen van dit project was het commitment van de betrokken partijen. Zij moeten kennis willen delen, over de grens van hun discipline willen kijken, durven doen en lering trekken om zaken te verbeteren. Dat is in deze werkgroep zeker gebeurd. Hiermee sluit het project naadloos aan bij de doelstelling en de visie van Stichting Pioneering!

 

Home > Bibliotheek > Archief projecten > Composiet Stuw