Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Symposium “Samen bouwen aan de toekomst!” geeft inzicht in werken in Bouwteamverband

Datum bericht: 19 april 2013

Op 18 april vond het Symposium “Samen bouwen aan de toekomst!” plaats bij de Kamer van Koophandel. Tijdens deze bijeenkomst heeft het Twents Opdrachtgeversforum de veranderende manieren van aanbesteden besproken, in het bijzonder het aanbesteden van en samenwerken in een bouwteam. Jan Breteler, directeur van Pioneering, opende het Symposium en gaf aan dat vernieuwend aanbesteden momenteel veel in de belangstelling staat. Pioneering vormt daarbij een belangrijke schakel. “De gehanteerde vorm van  samen bespreken en ervaringen uitwisselen zorgt dat opgedane kennis uitgewisseld wordt”, aldus Breteler.

DagvoorzitterAndré Dorée start de dag met een oproep van bijna  3,5 jaar geleden in de werkplaats INN2GWW:“Waarom doen we zo weinig in bouwteam? En kunnen we niet aan een revival van het bouwteam werken door de positieve kanten beter naar voren te laten komen.” Ondanks de wens bij opdrachtgevers en opdrachtnemers om meer in bouwteam samen te werken, wordt hier in praktijk sporadisch voor gekozen. De gemeente Hellendoorn, in de persoon van Eric Weusink, heeft vervolgens de handschoen opgepakt en het project Daarlerveen, de vervanging van een gemaal inclusief riolerings- en straatwerkzaamheden, als pilot aangeboden.  

Hans Boes, onderzoeker van de Universiteit Twente en auteur van het onderzoeksrapport “Bouwteam Hellendoorn”, geeft vervolgens een terugblik op de wijze van monitoren van het  proces van voorbereiding tot oplevering.  Daaruit zijn een aantal thema’s afgeleid die de basis vormen voor een 5-tal discussierondes in workshops gedurende de dag. De workshops zijn aan de hand van andere bouwteams in de regio ingeleid.

 

Laurens van den Eijnden, bedrijfsjurist bij Bouwfonds Ontwikkeling,schetst vervolgensde juridisch context  van het bouwteam binnen een private onderneming als het Bouwfonds, welke niet aan aanbestedingsregels is gebonden.  Ondanks de vrijheden die het Bouwfonds geniet, zijn er wel regels die zij hanteren en waar zij intern aan moeten voldoen. Zo bevat een overeenkomst een bindende adviesclausule waarin staat dat een externe kostendeskundige de beslissende stem heeft indien regulier overleg niet tot een gezamenlijk gedragen besluit leidt . Verder sluit de bouwer rechtstreeks een overeenkomst met de consument en niet met het Bouwfonds. De bouwer draagt daarmee de verantwoordelijkheid voor het product. Het Bouwfonds heeft hier positieve ervaringen mee opgedaan.

 

Arjan ter Mors, advocaat bouw en aanbestedingsrecht bij Kienhuis Hoving,  licht toe hoe overheids- en overheid gerelateerde opdrachtgevers gebonden zijn aan regelgeving. De nieuwe Aanbestedingswet die 1 april van kracht is geworden, zorgt daarbij voor nieuwe kaders waarbij ingaat op de vraag of het aanbesteden van een  bouwteam wel kan. Hij geeft aan dat de wet, onder bepaalde condities (b.v. vooraf vastgestelde eenheidsprijzen e.a.), dit toestaat. In principe eindigt het bouwteam met de ontwerpfase; de uitvoering is “traditioneel” op basis van de UAV. In praktijk leeft de wens, zoals bij Bouwteam Hellendoorn, het samenwerken in bouwteam door te trekken naar de uitvoering. Hij geeft aan dat het dan in de richting van een alliantie gaat en dat het juridisch kader daarop afgestemd dient te worden. De UAV is daarvoor niet passend. 

 

Na de middag is gesproken over “Samen werken in bouwteamverband”. Erik Makkinga,  ontwikkelingmanager bij Bouwfonds Ontwikkeling, geeft weer hoe dit bij het Bouwfonds gebeurt. “Bij een samenwerking moet je je eerst afvragen: wat wil ik nou eigenlijk? Wat is mijn doel?”

Bij het Bouwfonds staat de klantwens centraal. Het motto luidt: “Maak een fan van een klant.” Vanuit die gedachte kiest het Bouwfonds bewust voor het bouwteam als vorm die het beste past bij deze visie: 95 % van alle werken bij Bouwfonds Ontwikkeling Regio Noordoost wordt dan ook in bouwteam uitgevoerd. Daar waar het Bouwfonds het risico draagt van “de markt” is het technisch risico en het borgen van de kwaliteit een verantwoordelijkheid van de bouwer.

 

Tijdens de pauze van het middagprogramma is het officiële startsein gegeven voor de oprichting van het “Twents OpdrachtnemersForum”.Jeroen Hatenboer, wethouder van de gemeente Enschede en tevens voorzitter van het Twents OpdrachtgeversForum, en Herman Reinten, directeur van ReinInfra en bestuurslids Pioneering, geven in het kort de speerpunten voor het Twents OpdrachtnemersForum (TON) weer. Hierbij is het belang benadrukt van een opdrachtnemersforum naast het reeds bestaande opdrachtgeversForum. Juist de combinatie  moet tot gezamenlijke nieuwe ideeën leiden voor verbetering van de samenwerking. In september vindt het eerste gezamenlijke overleg plaats. De komende periode  gaan beide forums, o.a. in mei, in overleg en worden de gezamenlijke speerpunten bepaald. Herman Reinten en Jeroen Hatenboer gaan er van uit dat deze twee forums in de toekomst tot een gezamenlijk forum samensmelten. De start van het Twents OpdrachtnemersForum en de samenwerking tussen beide forums is vervolgens met een ferme handdruk officieel bekrachtigd. Voorafgaand aan de installatie van het TON is het eindrapport “Bouwteam Hellendoorn” officieel door Hans Boes  aan Eric Weusink overhandigd. De thema’s die verspreid over de dag zijn behandeld aan de hand van (lopende) bouwteamprojecten zijn:

  • Het selecteren van partners: project “Spoorzone” door Dik Roetert Steenbruggen  van de Woonplaats en Harry Kolkman van Van Dijk Bouw;
  • De verdeling van deverantwoordelijkheden: project “gemaal Daarlerveen” door Henk Bergboer van de gemeente Hellendoorn en Bert Vowinkel van Roelofs Den Ham;
  • Prijsvorming Marktconforme prijzen: project “Parkeergarage Enschede” door Jitze Rinsma van de gemeente Enschede en Willem van der Linde van Hegeman Bouw;
  • Informatie-uitwisseling: project “Calamiteit stuw Waterschap Regge & Dinkel” door Stef Fortkamp van Waterschap Regge& Dinkel en Wim Mulder van Van Heteren;
  • Rollen en rolverdeling: project “Centrumplan Tubbergen”  door Erwin Morsink van de gemeente Tubbergen en Peter Gelink van Roelofs Den Ham.  

 

Een eerste inventarisatie op basis van de workshop hebben meerdere onderwerpen opgeleverd voor een vervolg: van het nauwer betrekken van adviseurs bij een bouwteam, het - juridisch – doortrekken van een bouwteamsamenwerking naar de uitvoering, het aanbesteden van het bouwteam binnen de nieuwe Aanbestedingswet en, in het verlengde daarvan, het borgen van innovatie, tot aan verdere stappen voor een efficiënte(re) informatie-uitwisseling. Deze en andere onderwerpen zullen, tezamen met een samenvatting van het onderzoek, in een boekwerk onder de deelnemers worden verspreid. De thema’s en uitkomsten van de dag zullen binnen de werkgroep Vernieuwend Opdrachtgeverschap worden opgepakt.

Dagvoorzitter André Dorée sloot in een plenaire bijeenkomst het Symposium af. Hij benadrukte dat gedurende de dag vele positieve geluiden en de wil om verder te gaan op de ingeslagen weg. Hij eindigde met de constatering dat de deelnemers terugkijken op een zinvol bestede dag.

De presentaties zijn hieronder te vinden:

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Symposium “Samen bouwen aan de toekomst!” geeft inzicht in werken in Bouwteamverband