Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Geslaagd Symposium VerduurSamen

Datum bericht: 5 december 2019

Resultaatgericht Samenwerken heeft aangetoond hét middel te zijn om de energietransitie verantwoord aan te pakken binnen de sector wonen.

Tijdens het Symposium VerduurSamen hebben we met ruim 50 deelnemers van Pioneering gekeken welke meerwaarde Resultaatgericht Samenwerken aan de energietransitie kan bieden. We kunnen terugkijken op een succesvolle middag.

De opgave waarvoor woningcorporaties staan is immens en complex, eenieder was het daarover eens. De belangrijkste aandachtspunten binnen de corporatiesector bepalen voor een belangrijk deel de strategie van een corporatie. Hoe houden we het woonbezit kwalitatief in stand? Hoe zorgen we voor passende huisvesting van bewoners? Hoe borgen we de financiële continuïteit? Hoe waarborgen wij de verduurzaming binnen het klimaatakkoord? Hoe bevorderen we de leefbaarheid in wijken en buurten? Hoe betrekken we bewoners bij beleid en beheer in combinatie met wonen en zorg?

De balans vinden binnen deze strategische aandachtspunten kent meerdere wegen binnen Resultaat Gericht Samenwerken en vraagt kennis!

De verschillende kenniscentra rondom het thema Resultaatgericht werken (RGS) slaan de handen ineen om hun kennis en kunde meer gezamenlijk te ontwikkelen, te delen en te borgen.

Olaf Piekhaar, onder meer medeauteur van de nieuwe leidraad RGS 2020, laat duidelijk blijken dat elke keuze die een corporatie binnen de complexiteit van de opgave maakt, goed is mits je volledig in control bent! Het procesmodel RGS is hierin uitermate geschikt omdat je hiermee aantoonbaar in control bent en blijft ten aanzien van de activiteiten binnen de gestandaardiseerde processtappen.     

Figuur  beheer cyclus-en control aspecten vastgoedactiviteiten(bron: Key Vision)

Afhankelijk de opdrachtgeversrol die je kiest of ambieert is ontwikkeling naar het vastgoedregisseur-schap een feit. De focus op portefeuillemanagement komt hierdoor centraler te staan. De ruimte die dan ontstaat is er om samen met (markt)experts de corporatiestrategie efficiënt en effectief in te vullen.

Dit proces vraagt om sociale innovatiekracht met vernieuwende spelregels en vereist andere competenties van eenieder. Deze ontwikkeling is volop aan de orde bij Vestia (ruim 77.000 vhe), bij monde van Remy van der Vlies en Christianne van de Pas.

Communicatie, trainingen en persoonlijke aandacht om het veranderingstraject te begeleiden worden professioneel in samenspraak met de HRM mensen opgepakt.

Op basis van bijeenkomsten waarin medewerkers zelf hun visie gaven over de belangrijke aspecten rondom vastgoedfaciliteiten is de RGS-methode er als beste middel uitgekomen en omarmt door de directie.

Deze hands-on aanpak van learning bij doing heeft geleid tot het inrichten van een proeftuin van ca. 3000 woningen in Zoetermeer. Hier zal de komende jaren het RGS-leer en ervarings-traject worden opgepakt waarin met vaste teams-en partners het gehele vastgoedonderhoud in een RGS-omgeving wordt uitgevoerd.

Binnen corporatie Groen West (12.000 vhe) geeft Egbert Kunst een toelichting op de Next Steps in RGS. Vanuit de prestatievelden: Klant, Financiën, Doorlooptijd, Productkwaliteit en Duurzaamheid wordt op basis KPI’s (Kritische Prestatie Indicator) structureel de performance gemonitord van de verschillende vastgoedactiviteiten.

Figuur: prestatievelden GroenWest (bron:GroenWest)

De daaropvolgende dialoogsessie met de sprekers werd gekenmerkt door een actieve deelname van de aanwezigen en veel vragen. Termen als “RGS = Maatwerk, “Het procesmodel model = universeel, ”Efficiënte processen “, “de vastgoedopgave moet in samenwerking worden uitgevoerd”, “neem medewerkers mee in de ontwikkeling”, “RGS is geen doel maar een middel” zorgden voor een levendige discussie.

Om alle aandachtsvelden niet verloren te laten gaan zullen de RGS netwerken zich meer laten horen op doorontwikkeling van het RGS-procesmodel.

Hieronder kunt de presentaties van deze middag teruglezen:
Professionalisering bij opdrachtgeverschap Vestia
Leercirkel Pioneering RGS VerduurSamen

 

 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Geslaagd Symposium VerduurSamen