Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Deelname

Pioneering: Hét platform voor vernieuwing in de bouw

De kracht van Pioneering is dat meer dan 230 ondernemers, kennisinstellingen, overheden én opdrachtgevers met elkaar samenwerken aan het realiseren van verbindingen, zinvolle innovaties en vernieuwend ondernemerschap in de bouw. Dit doen we in drie regio's van Oost-Nederland: Twente, Noord-West Overijssel en Gelderland.

Pioneering focust haar inzet en activiteiten op de grote maatschappelijke vraagstukken (The Global Goals) waar de bouwsector onderdeel van de oplossing uitmaakt en kennisdeling en -ontwikkeling evident is. We staan voor wereldwijde uitdagingen waarin techniek en technologie een beslissende rol spelen. 's Werelds grootste problemen zijn 's werelds grootste zakelijke kansen. Voor regionale bedrijven, kennisinstellingen en overheden biedt dit perspectieven (win-win-win). Pioneering acteert daar waar de markt faalt of niet (pro) actief is, er smeerolie of extra inzet nodig is en er inspanning en co-creatie van alle 4 de O’s vereist is. De output is altijd breed inzetbaar en deelbaar

Pioneering werkt samen met kennisinstellingen, marktpartijen en overheden om krachten te bundelen en langjarige uitvoerings- en kennisprogramma’s op te zetten die impact genereren. Pioneering is het vehikel voor deze uitvoeringsprogramma’s en samenwerking. Inhoudelijk wordt gefocust op energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, digitaliseren en automatisering, RGS en innovatiegericht uitvragen en Human Capital en Sociale Innovatie. Pioneering is hét platform dat helpt om rendabele innovaties te realiseren en op te schalen. Deelnemers van hebben toegang tot inspiratie, kennis en een netwerk van innovatieve koplopers.

 

4 pijlers van Pioneering:

AGENDEREN:

Kennis en trends: tijdens diverse kennissessies deelt Pioneering kennis en trends uit het werkveld. In een kennissessie worden deelnemers scherp gehouden. Daarnaast is dit de plek om de condities te agenderen die nodig zijn om te innoveren en op te schalen.

Inspiratie: Tijdens inspiratiesessies faciliteert Pioneering het delen van informatie en inspiratie uit de bouwsector maar juist ook uit andere sectoren. Die informatie is uiteraard te gebruiken om de bouw te innoveren. We maken innovatie in de bouw weer leuk!

KENNISDELEN & ONTMOETEN:

Pioneering faciliteert de ontmoeting tussen ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en opdrachtgevers. Tijdens alle bijeenkomsten is er aandacht voor het agenderen van opgedane kennis of voorziene trends/inspiratie én het leggen van verbindingen tussen de deelnemers. Alles gericht op het zo goed mogelijk combineren hiervan om te komen tot innovatieve projecten en opschaling. Pioneering verzorgt, als dit gevraagd wordt, ook kennisdeling op inhoudelijke thema's voor specifieke doelgroepen zoals woningcorporaties, gemeenten en/of brancheverenigingen. Dit valt buiten de deelnemersbijdrage en betreft maatwerk.

MATCHEN:

Pioneering houdt haar ogen open voor kansen op innovatieve projecten die deelnemers met elkaar uit kunnen voeren. Pioneering gaat daar actief naar op zoek, maar deelnemers kunnen Pioneering ook benaderen als intermediair. Pioneering gaat op zoek naar een koppeling tussen mensen, projecten en middelen. Hierbij laten wij los als dat kan en begeleiden wij projecten als dat gevraagd wordt (maatwerk).

INNOVEREN:

Deelnemers kunnen projecten aandragen of er in participeren, om gezamenlijk aan concrete innovaties te werken en te realiseren die een bijdrage leveren aan de Global Goals. Innovaties die rendabel, opschaalbaar en (maatschappelijk) relevant zijn. Pioneering levert in verschillende rollen, afhankelijk van de behoefte, ondersteuning in deze projecten. 
Participatie in projecten valt buiten de deelnemersbijdrage. Kosten en investeringen die door participanten in projecten worden gemaakt zijn, na aftrek van eventuele subsidiabele kosten, voor rekening van de deelnemende participanten. De uitkomsten en opbrengsten zijn voor de participanten. Een eventuele rol van Pioneering is afhankelijk van de behoefte.  

Pioneering vraagt een actieve houding van haar deelnemers. Innovatie creëren we door met elkaar te delen en samen te werken. Dit doen we binnen een zestal dynamische thema’s vanuit drie regio’s.  

Als deelnemer van Pioneering sluit je je aan bij één of meer van de thema’s (zie keuzepakketten):

  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie
  • Circulaire economie
  • RGS en innovatiegerichte uitvragen
  • Digitalisering en automatisering
  • Human Capital versterking en Sociale innovatie

* Het instaplidmaatschap bedraagt € 395,-- ex BTW voor 2020 en is bedoeld voor ZZPers (KvK meesturen bij aanmelding) of de eerste twee jaar voor Start-up bedrijven (daarna verschuiven start-ups naar basis). Het basistarief voor 2019 bedraagt € 850,-- ex BTW en het premiumtarief voor 2019 bedraagt € 1100,-- ex BTW.

** Niet deelnemers van Pioneering kunnen 1x om niet kennismaken. Daarna worden zij deelnemer of betalen € 100 per bijeenkomst en € 150 voor het jaarevenement (ex BTW). Bij bijeenkomsten die met netwerkpartners worden georganiseerd kunnen afwijkende bijdragen voorkomen. 

Wilt u deelnemer worden van Pioneering?

Download hier het deelnameformulier, vul het digitaal in en stuur het naar:

Carmen Oude Wesselink, mail: c.oudewesselink@pioneering.nl

Op deelname aan Pioneering zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Home > Deelname