Pioneering schrijft ter ere van haar jubileum de prijsvraag Smart, Smarter, SmartEAST uitDownload hier het innovatiebestand!
Pioneering schrijft ter ere van haar jubileum de prijsvraag Smart, Smarter, SmartEAST uitDownload hier het innovatiebestand!

Home > Prijsvraag > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Deelnemers kunnen tot 13 mei 2018 vragen stellen door vragen te mailen aan prijsvraag@pioneering.nl.
Van de beantwoording van de vragen en de overige verstrekte informatie wordt door de Organisator een geanonimiseerd overzicht opgesteld, die integraal deel uit zal gaan maken van het deelnamereglement.
Dit overzicht zal conform planning worden gepubliceerd op deze plek op de website. Na publicatie van het overzicht wordt verondersteld dat al hetgeen is vermeld in dit document en op de website helder en eenduidig is.


Veelgestelde vragen en antwoorden (gepubliceerd 20 mei 2018)

Betrekking op vraagstuk

Gestelde vragen 

Antwoord

 

 

 

Saxion

Is het mogelijk de locatie van Saxion te bezoeken, zodat we data kunnen verzamelen met betrekking tot het vraagstuk?

Een locatiebezoek is geen onderdeel van deze uitvraag.

 

Provincie Overijssel, betonnen kunstwerken

De provincie Overijssel heeft reeds veel data beschikbaar van de kunstwerken in de provincie. Kan globaal worden aangegeven welke gegevens van kunstwerken al zijn/worden vastgelegd.
Is hiervan een voorbeeld beschikbaar?

De provincie beschikt over veel gegevens, informatie en over ruwe data.
Wij weten geografisch waar onze kunstwerken staan.
Wij weten wat de onderhoudstoestand is. Dit voor zover dat met de huidige technieken zichtbaar en meetbaar is.
Wij hebben in beeld welke kunstwerken de komende jaren vervangen moeten worden om functionele of technische redenen.
Deze informatie is voor de prijswinnaar beschikbaar in iAsset.

Provincie Overijssel, betonnen kunstwerken

Welke instrumenten zijn al ingezet door de Provincie Overijssel om de kwaliteit van de kunstwerken te meten?

Het bepalen van de kwaliteit van kunstwerken en het doorrekenen van bestaande constructies op constructieve veiligheid wordt uitbesteed aan adviesbureaus. Zij passen instrumentaria toe, welke van toepassing zijn bij het uitvoeren van schouw, voor toestandsinspecties en voor doorrekenen van constructieve berekeningen. Bij alle bewegingswerken is een RI&E uitgevoerd met een toets op EU-regelgeving voor de elektrische en mechanische onderdelen. Voor een brug hebben wij een 3D inspectie beschikbaar die samen met RWS gemaakt is.

Provincie Overijssel, betonnen kunstwerken

Betrekking op de website, vraagstuk in beeld (youtube): klopt het dat de opgave vooral om bruggen gaat? Zo ja, zijn dit bruggen over waterwegen en/of over autowegen?

In het geval van Overijssel gaat het over beiden zowel vaste als beweegbare bruggen en zowel over wegen als over en in vaarwegen (sluizen). Daarnaast beschikt Overijssel nog over ca 10.000 duikers.

Wij meten bij (auto)wegen al meer dan 20 jaar de veroudering en de gevolgen ervan. Wij passen onze onderhoudsconcepten en onze maatregelen aan op de meest effectieve voor dat betreffend geval.

Bij kunstwerken is, naast het afspatten van de betondekking bij roestende wapening, de doorbuiging van wegdekken en het effect van strooizout op het brugdek, veel minder bekend omdat rationeel beton beheer veel minder in beeld was.  De betontechnologie is veelal opgezet om ontwikkelingen vorm te geven dan het analyseren van het verouderingsproces wat door de jaren optreedt.

Reggewoon

Er wordt een oplossing of innovatief idee gevraag voor een complex van 40-50 appartementen. Is de onderliggende vraag een D&B ontwerp incl technische oplossing? 

De uitvraag gaat primair over ‘’technische’’ oplossingen die een bijdrage leveren aan, niet een volledig design en build traject.

Reggewoon

De huurders zijn gebruikers met
Zorg-indicatie. Met welke rekenwaarden voor verbruik moeten wij rekening houden voor het nieuw te bouwen complex. 

Het uiteindelijke gebouw betreft een appartementencomplex voor zelfstandige bewoning en niet voor het verlenen van intramurale zorg aan een groep clienten. De woningen moeten echter wel levensloopgeschikt zijn.

Reggewoon

Is er behoudens een onderkomen voor de huurders, ook recreatieruimten en ander soortige ondersteunde functies (ruimten) onderhevig aan het te ontwerpen gebouw? 

Een recreatieruimte of ruimten voor ondersteunende functies betreft geen onderdeel van de uitvraag.

 

Reggewoon

Heeft de Gemeente Wierden een toekomstig beleid op MPG (Milieuprestatie gebouw), zijn er risico’s voor het ontwerp waar we rekening mee moeten houden? 

Onbekend

 

Reggewoon

Mogen we ervan uitgaan dat het gebouw ontworpen wordt, met prestatie eisen die ook de komende 25 jaar onderhouden gaat worden aan de partij die deze prijsvraag in de volgende ronde gaan uitwerken. 

Dit is geen uitgangspunt van de uitvraag. De uitvraag betreft het aanleveren van ‘’deel’’ oplossingen om een appartementencomplex met sociale inslag’’ off grid te maken, rekening houdend met de doelgroep.

Reggewoon

Is Reggewoon een ervaren
opdrachtgever met innovatie uitvragen. 

Ja

Reggewoon

Zijn er dialoog ronden mogelijk met Reggewoon voor contact en het stellen van vragen.

Een dialoogronde is geen onderdeel van deze uitvraag.

 

Reggewoon

Is er een mogelijk tot in contact komen met beoogde huurders voor dit plan? 

De toekomstige huurders zijn momenteel nog niet bekend, het zijn huidige huurders van Reggewoon dan wel particulieren die als woningzoekende bij Reggewoon bekend zijn of worden op het moment van het op de markt brengen van dit complex en aangeven hierin geïnteresseerd te zijn.

Reggewoon

Welke Ketenpartners heeft Reggewoon. 

Reggewoon heeft geen ketenpartners.

Reggewoon

Wat is de duurzaamheid ambitie van Reggewoon tot 2015 jaar. 

De duurzaamheid ambitie van Reggewoon is een CO2 neutrale voorraad in 2040. In het traject hier naartoe zal er veel aandacht zijn voor materiaalgebruik en sociale duurzaamheid.

Reggewoon

Wat betekent samen werken voor Reggewoon. (Ketensamenwerking,
TCO, onderhoudscontracten, partnerschip) 

Samenwerken kan samengevat worden in kennisuitwisseling en partnership waarbij Reggewoon de regie voert.

Reggewoon

Welke circulaire ambitie heeft Reggewoon? (BCI index +/+ 70%?) 

De circulaire ambitie van Reggewoon is nog niet vastgesteld. De BCI index wordt niet gehanteerd.

Reggewoon

Heeft Reggewoon appartementen gebouwd met Domotica die geschikt is gebleken voor de beoogde huurden, en zo, ja welke zijn dit dan? 

Enkele complexen zijn voorbereid op de inzet van Domotica, verder geen gevolg aan gegeven. Uitgangspunt is dat de systemen gebruikersvriendelijk en intuïtief bedienbaar moet zijn.

Reggewoon

Definieer “Gebruiksgemak” ( Wensen opdrachtgever vraag 1b.) 

Onze doelgroep moet de aangeboden oplossingen eenvoudig kunnen gebruiken. De aanbieder dient aan te geven op welke wijze hij dit denkt te kunnen bewerkstelligen.

Reggewoon

Definieer “Wooncomfort” ( Wensen opdrachtgever vraag 2b.) 

Aan de aanbieder aan te geven op welke wijze zijn aanbieding bijdraagt aan het  (extra) wooncomfort van de gebruiker. De verschillende aanbiedingen worden hierop tegen elkaar afgewogen.

Reggewoon

Is er een duurzaamheid ambitie waaronder het ontwerp en uitvoering
mag vallen, bv. Breeam, LEED, etc... 

Dit is geen uitgangspunt van de uitvraag. De uitvraag betreft het aanleveren van ‘’deel’’ oplossingen om een appartementencomplex met sociale inslag’’ off grid te maken, rekening houdend met de doelgroep.

Vechtstromen, Klimaatactieve Stad

Bij de beoordeling vind de eerste beoordeling plaats door het evaluatieteam kunt u aangeven waaruit het evaluatieteam bestaat, met name de functies bij onder meer vraag 3 klimaat adaptieve dorpen en steden.

Het evaluatieteam voor vraagstuk 3 over klimaat adaptieve dorpen en steden bestaat uit een (inhoudelijk betrokken) beleidsadviseur vanuit de opdrachtgever, een werkplaatschef en een procesbegeleider. Voor de overige vraagstukken geldt eenzelfde soort samenstelling.

Algemeen

Na de eerste beoordeling per vraagstuk vind de tweede beoordeling plaats van alle vraagstukken te gelijk. Kunt u aangeven hoe u bij de onderlinge totaal verschillende vraagstukken de voorgestelde oplossingen gaat beoordelen om tot uiteindelijk 2 winnaars te komen?

De innovatiejury kan maximaal 120 punten toekennen aan een voorstel:

 • Maximaal 40 punten voor ‘de oplossing draagt bij aan een SmartEAST’, als volgt te verdelen:
  • Maximaal 10 punten voor een bijdrage van het voorstel aan Smart People (volgens definitie in Deelnamereglement)
  • Maximaal 10 punten voor een bijdrage van het voorstel aan Smart Mobility (volgens definitie in Deelnamereglement)
  • Maximaal 10 punten voor een bijdrage van het voorstel aan Smart Environment (volgens definitie in Deelnamereglement)
  • Maximaal 10 punten voor een bijdrage van het voorstel aan Smart Living (volgens definitie in Deelnamereglement)
 • Maximaal 40 punten voor ‘Haalbaarheid’
 • Maximaal 40 punten voor ‘Oplossing heeft publiciteitswaarde’

Algemeen

Op het formulier innovatiebestand staat
bij onderdeel 8 dat ‘Weblinks naar publiek toegankelijke informatie - zoals online video’s en aanvullende informatie (bijvoorbeeld YouTube) of foto’s - mogen worden toegevoegd aan het Voorstel.’ Is dit ook toegestaan bij onderdeel 6?

‘Weblinks naar publiek toegankelijke informatie - zoals online video’s en aanvullende informatie (bijvoorbeeld YouTube) of foto’s’ mogen ook worden toegevoegd bij onderdeel 6 uit het innovatiebestand. 

Home > Prijsvraag > Veelgestelde vragen