Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Home > Projecten > Water & Klimaat > Stuurgroep Inn2GWW, wat zijn we in 2017 van plan?

Stuurgroep Inn2GWW, wat zijn we in 2017 van plan?

De stuurgroep Inn2GWW sluit zich aan bij actuele thema’s zoals smart cities, circulaire economie en asset management. De thema’s roepen voor de werkplaats enkele vragen op zoals: welke impact hebben ontwikkelingen omtrent smart cities op de civiele bouw? Kunnen we hergebruik van materialen en grondstoffen beter inbedden in onze ontwerp- en uitvoeringswerkwijzen? En, hoe kunnen we onze ondergrondse infrastructuur en kunstwerken beter in kaart brengen, inspecteren, en onderhouden?

Binnen de werkplaats komen deze thema’s aan bod op verschillende wijzen. Stuurgroep leden nemen initiatieven om kennissessies te organiseren, we koppelen actuele thema’s aan beroepsonderwijs en proberen bovendien initiatieven te nemen die GWW op dit gebied verder brengt. Het programma wordt ontworpen en georganiseerd door de chef en voorzitter. De stuurgroep die eens per zes weken bijeenkomt (26 jan, 9 mrt, 20 apr, 1 jun, 13 jul, 5 okt, 16 nov) keurt dit programma goed en levert een bijdrage. Voor deze sessies worden ook gastsprekers uitgenodigd. De bijeenkomsten en kennissessies zijn voor alle Pioneering-leden toegankelijk.

Een korte beschrijving van de onderwerpen en activiteiten die naar verwachting in 2017 aan bod komen.

Hergebruik van materialen in de GWW

In het kader van circulaire economie wordt het steeds wenselijker om goederenstromen hoogwaardig te hergebruiken. In de wegenbouw gebeurt dit al jaren. Bijvoorbeeld door puin her te gebruiken in het asfaltgranulaat of cunet van een weg. Dat er meer mogelijk is dan deze vorm van hergebruik bespreken we dit jaar tijdens drie opeenvolgende sessies. Eén sessie gaat in op hergebruik in de wegenbouw en belicht hoe we beschoeiing (denk aan bermmaaisel), beton en water (Rendabel Water) kunnen hergebruiken. Een opvolgende sessie richt zich specifiek op recente initiatieven voor hergebruik bij asfalteringwerken (Roof2Road). De derde sessie wordt mogelijk georganiseerd om ook andere materialen, zoals metalen en plastic, aan de orde te stellen.

Tijdens de sessies spreken experts die werkzaam zijn bij Pioneering-leden. Naast het weergeven van een stand van zaken, richt de bijeenkomst zich op het agenderen van hergebruik in de GWW en het bijdragen aan de oprichting van een materialen- en grondstoffenbank.

Initiatiefnemers zijn Willem Traag (Rijkswaterstaat) en Eric Weusink (Gemeente Hellendoorn)

De volgorde van de bijeenkomsten staat nog niet vast. De voorlopige data zijn: 27 februari, 13 april en
3 juli.

Toekomst van de wegbeheerder

De GWW wordt geconfronteerd met Smart City ontwikkelingen: auto's worden slimmer, en zowel weggebruikers als technologieleveranciers genereren en gebruiken steeds meer data over de weg en weggebruiker. Maar wat voor gevolgen heeft dit voor de wegbeheerder? Moet de beheerder systemen ontwikkelen om in real-time verkeersdata te gaan delen met de markt? Of is haar taak alleen om de wegen en waterwegen (met belijning en bebording) in goede staat te laten verkeren, zodat de markt datasystemen kan ontwikkelen?

We wijden twee sessies aan het bespreken van deze toekomstige taken van de wegbeheerder. In de eerste sessie willen we de trends en ontwikkelingen aan de kaak stellen vanuit technologie, verkeerskunde en datatechniek. In een tweede sessie willen we ook een rondetafelgesprek starten tussen verkeerswetenschappers, wegontwerpers, data-scientists en beheerders. Wanneer mogelijk, willen we ook een derde bijeenkomst met aannemers organiseren.

Initiatiefnemers van deze activiteiten zijn Lindy Molenkamp, Eef Uiterwijk (Provincie Overijssel) en Willem Traag (Rijkswaterstaat)

Bijeenkomsten zijn gepland op 20 september en 11 oktober.

Kunstwerkinspectieweek

In het civieltechnische onderwijs op MBO en HBO wordt hoofdzakelijk aandacht gegeven aan de eerste fases van een projectlevenscyclus: de planning en realisatie. Dit is opmerkelijk, want de opvolgende fases (het gebruik, beheer en onderhoud) beslaan het grootste deel van de levenscyclus van een kunstwerk. Om ervoor te zorgen dat studenten kennis opdoen van dit gebied, slaan het ROC van Twente en Saxion de handen ineen. Ze worden ondersteund door gemeenten, de provincie en ingenieursbureau Westenberg.

In het voorjaar zullen de studenten vaste bruggen van hout en beton inspecteren. Gemeenten en de provincie zullen hierbij veiligheidsmaatregelen verzorgen. Vooraf aan deze activiteit volgt een college over inspectie & faalmechanismen. Naar aanleiding hiervan zullen studenten de GIS data opslaan en zal een beheer- en onderhoudsplan worden opgezet.

Initiatiefnemers zijn Gerard Nijland (ROC van Twente) en Kristoff Derveaux (Saxion)

De week staat gepland medio mei

Beheer en sensoren

In 2016 heeft Pioneering verkend in hoeverre de GWW kan worden geholpen door implementatie van sensoren. Deze vraag is echter ingewikkeld, omdat (1) sensorontwikkelaars niet weten welke vraagstukken er moeten worden opgelost en dus onduidelijk blijft wat een sensor precies moet kunnen. Verder geldt dat (2) het voor beheerders onduidelijk is wat er precies mogelijk is met nieuwe technologie.

In 2017 proberen we onze pijlen te richten op de het tweede probleem. StadLandWater heeft daarom aangeboden een inventarisatie te maken van beheer- en onderhoudsbehoeftes. Tevens willen we de rol van 'broker' vervullen door een dagdeel te organiseren waarin we aan beheerders laten zien wat er met nieuwe technologie mogelijk is (showcases).

Initiatiefnemers zijn Universiteit Twente, Wouter Stadhouders (StadLandWater), Herman Reinten en John Snippert (TWW)

Bijeenkomsten worden nog ingepland

Aanbesteden in bouwteam

Al sinds enkele jaren wordt in samenwerking met Pioneering onderzoek uitgevoerd naar bouwteams. In het verleden bestond hiervoor de werkgroep innovatief aanbesteden. Sinds 2016 zijn deelnemers van deze werkgroep ook betrokken bij de stuurgroep Inn2GWW. De trekker van de werkgroep constateerde eerder dat het bouwteam momenteel niet tot haar recht komt in de GWW. Er lijkt continue spanning te zijn tussen de betrokkenheid van de aannemer in het ontwerptraject en de voorkeurspositie die ze heeft tijdens de aanbesteding van het uitvoeringswerk.

Hoewel het principe van het bouwteam gericht is op het ontwikkelen van een maakbaar product met daarbij minder risico's voor OG en ON, leidt aanbestedingsbeleid en -regelgeving in de praktijk toch tot problemen waarbij samenwerking en coöperatief gedrag in het gedrang komt. Kunnen publieke partijen die zich moeten houden aan de aanbestedingswet, in hun beleid zorgen voor een betere inbedding van het bouwteam? De bijeenkomst is erop gericht om deze vraag te beantwoorden.

Initiatiefnemers zijn Hans Boes (Universiteit Twente) en Martin Slot (NTP)

Bijeenkomst staat gepland op 20 juli

Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden. Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met chef werkplaats Dr. Ir. Léon olde Scholtenhuis (l.oldescholtenhuis@pioneering.nl)

 

Home > Projecten > Water & Klimaat > Stuurgroep Inn2GWW, wat zijn we in 2017 van plan?