Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Werkplaatsen > Productontwikkeling > Nieuwsitems > Nieuwsitems PO 2012

Nieuwsitems PO 2012

Veldtocht ClimaRad, een innoverende organisatie

Datum bericht: 7 september 2012

 

De werkplaats productontwikkeling bouwt aan een sterk netwerk in Twente, met als doel kennis en ervaringen rond productontwikkelingsprocessen te bundelen. Daarom organiseert de werkplaats zogeheten 'veldtochten'. Deze veldtochten bieden deelnemers de mogelijkheid om eens een kijkje in de keuken van een ander te nemen.

 

Donderdag 4 oktober zijn wij van 14.30 uur tot 18.00 uur uitgenodigd bij ClimaRad te Oldenzaal.


ClimaRad is een sterke en continu innoverende organisatie. Door de hoogwaardige producten en een zeer gedegen kennis van ventilatietechniek, verwarmingstechniek en de markt, heeft het bedrijf zich een gerespecteerde positie in de markt verworven. Verkoop vindt hoofdzakelijk plaats in Nederland.
ClimaRad B.V. heeft een nieuwe kijk op ventilatie gebracht. Hiervoor is in de jaren 2000 tot 2002 zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar de sterke en zwakke punten van de (tot dat moment bekende) ventilatieprincipes, in het licht van veranderde bouwfysica. Vanaf 2002 heeft dat geleid tot de eerste generatie decentrale warmteterugwinning toestellen met ingebouwde sensorsturing. Deze eerste generatie is uitvoerig getest, wat uiteindelijk heeft geleid tot een definitief ontwerp in 2004.

In het jaar 2005 is het bedrijf ClimaRad B.V. opgericht om de productie en verkoop van het product tot stand te brengen.

Het bedrijf is snelgroeiend en wenst door continue investering in kennis, product en mensen haar leidende positie op het gebied van decentrale WTW te handhaven.
Na de ontvangst krijgen de deelnemers eerst een rondleiding door het bedrijf, waaronder de afdeling R&D en de testruimte. Daarna wordt een presentatie gegeven over de achtergrond van het kernproduct en de nieuwe ontwikkelingen. Aansluitend is er is ruimte voor discussie en interactie over: marktbewerking, fabricage (wat maak je zelf wat kan een ander beter) en ontwikkeling (wat doe je zelf en wat kan een ander beter).
ClimaRad is gevestigd aan de Lübeckstraat 25 te Oldenzaal. Er is voldoende parkeerplaats beschikbaar.

Aanmeldingen
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar chef werkplaats Productontwikkeling  Joke Bults via info@jokebults.nl
Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 25 september 2011. Reageer snel, want inschrijving is op volgorde van binnenkomst.
 

Proeftuin "Praktische werking van Rosico Roof & Signage Coating"

Datum bericht: 12 juli 2012

 

De werkplaats Productontwikkeling heeft een aantal onderzoeken lopen op het gebied van materiaaltesten die " Proeftuinen" worden genoemd.  Rosico is enige tijd geleden gestart met de werkzaamheden van het project  "Duurzame witte daken van Rosico". Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen van het onderzoek naar de praktische werking van de Rosico Roof & Signage Coating. De coating is inmiddels aangebracht en de zonnepanelen worden binnen korte tijd geplaatst waarna gestart wordt met de eerste metingen. Dit alles staat in het teken van de volgende doelstelling:

Inzicht verkrijgen in de praktische werking van Rosico Roof & Signage Coating om zodoende te zorgen voor een betere beheersing van het binnenklimaat en daarmee leef- en werkcomfort te vergroten.

Door:

Het meten en monitoren van de effecten van Rosico Roof en Signage Coating op de temperatuur in het gebouw en direct aan het oppervlak van het dak.

Voor het behalen van deze doelstelling worden er gezocht naar een antwoord op de volgende hoofdvraag: In hoeverre maakt het aanbrengen van de Rosico Roof & Signage Coating op daken een betere beheersing van het binnenklimaat mogelijk?

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wordt de vraag opgedeeld in een viertal deelvragen:

 • Wat is de invloed van R&S Coating op de temperatuur van de directe omgeving?
 • Wat is de invloed van R&S Coating op de temperatuur op de onderliggende ruimtes?
 • Wat is de invloed van R&S Coating op het rendement van de zonnepanelen?
 • Wat is de invloed van R&S Coating op het energieverbruik van de airconditioning?

Verwacht wordt dat het aanbrengen van de R&S Coating op het dak van een gebouw gedurende het hele jaar zorgt voor een verlaging van de temperatuur binnen dat gebouw. Hierdoor heeft de airconditioning minder koelcapaciteit nodig om de temperatuur in het gebouw omlaag te brengen. Ook wordt verwacht dat de omgevingstemperatuur (de temperatuur direct boven het dak) door het aanbrengen van de R&S Coating daalt. Er wordt verwacht dat dit resulteert in de toevoer van koudere lucht hetgeen ook leidt tot een lager energieverbruik. Uit deze verwachting vloeit voort dat er ook minder CO2uitgestoten wordt door de airconditiong, het energieverbruik is immers lager.

Het is hierbij belangrijk te vermelden dat dit onderzoek zich richt op de invloed die de R&S Coating heeft op de temperatuur in het meetlokaal en niet op de ventilatie in het meetlokaal. De ventilatie wordt immers niet gebruikt om de temperatuur in het lokaal omlaag te brengen maar om de luchtkwaliteit van het lokaal te verhogen (CO2-concentratie).

Onderzoeken wijzen uit dat zonnepanelen beter functioneren bij een lagere (directe) omgevingstemperatuur. Er wordt daarom verwacht dat het aanbrengen van de R&S Coating zorgt voor een lagere directe omgevingstemperatuur. Daarmee wordt de energieopwekking van de zonnepanelen bevorderd. Verder is er de verwachting dat de temperatuur van het zonnepaneel ook daalt als gevolg van het aanbrengen van de coating.

Verwacht wordt dat de R&S coating in de winterperiode zorgt voor een warmteverlies in het lokaal, wat leidt tot een toename van het gebruik van de centrale verwarming. Uit onderzoeken blijkt echter dat dit niet opweegt tegen de besparingen die voortkomen uit de koelende werking in de zomerperiode.

 

Pioneering Meets kiEMT : Proeftuin verduurzaming bestaande bouw

Datum bericht: 27 juni 2012

 

Pioneering en kiEMT ontmoeten elkaar

Op 26 juni vond de Meet en Greet Verduurzaming Bouw plaats waarbij twee proeftuinen van de werkplaats Productontwikkeling werden behandeld middels presentaties en pilotbezoeken. Deze Meet en Greet werd gecombineerd met het Clean Tech Cafe van kiEMT. Maar liefst 70 deelnemers waren aanwezig bij deze bijeenkomst. 

Bas van der Veen opende de Meet en Greet en vertelde over de toekomst van de bouw. Er is niet alleen sprake van een sanerings/transitietraject maar er zijn ook kansen in de bouw. Met de proeftuin maakt Pioneering het mogelijk om prototypes van startende bedrijven in een real-live situatie te testen. Gedurende een jaar worden er op dit moment metingen uitgevoerd aan het KBlock van Salca en de metingen aan de witte dakcoating van Rosico worden op dit moment gestart. Vervolgens was het de beurt aan Albert ter Linden van Rosico en Gerard Oortman van Salca om hun product toe te lichten en de meetmethode cq meetresultaten. 

Proeftuinprojecten

Albert ter Linden van Rosico vertelde over de voordelen van witte dakcoating. Er zijn in de US al verschillende milieuvoordelen van witte dakcoating onderzocht, waaronder een onderzoek van Greenpeace. De afgelopen maand heeft Rosico een stuk witte coating op het dak van Saxion aangebracht boven een kantoorruimte van 51 m2. Vanaf komende maand zal Saxion zowel metingen verrichten in de kantoorruimte met en zonder de witte dakcoating. De metingen zullen gedurende een jaar plaats vinden. Resultaten zullen op de website van Pioneering gepubliceerd worden.

Vervolgens vertelde Gerard Oortman van Salca over de werking van PCM’s (KBlock).  Phase Change Materials nemen warmte of koude af en staan deze weer af wanneer de temperatuur kouder cq warmer wordt.

Zowel binnen de Saxion Hogeschool als het Canisius college in Almelo zijn deze PCM’s aangebracht. Pioneering meet inmiddels bijna een jaar deze beide proeftuinprojecten. De eerste meetresultaten geven aan dat PCM de vooraf berekende 2 graden temperatuurdaling behaald. Nachtkoeling is echter nodig om ’s nachts de warmte weer uit de PCM’s te laten komen. Het komende half jaar zal de werking van Bicel Energy (grote compacte hoeveelheid PCM’s) en PCM’s met een lagere smelttemperatuur, getest worden.
Na de presentatie was er een rondleiding langs beide proeftuinprojecten.

 
Aan het eind van de middag was er een netwerkborrel. De bezoekers konden in het Grand Café van Saxion kennismaken en bijpraten.

Pioneering Innovation Award 2012: De meest vernieuwende opdrachtnemer

Datum bericht: 24 juni 2012

 

De werkplaats Productontwikkeling reikt jaarlijks de Pioneering Innovation Award uit. In 2009 en 2010 werd de Pioneering Innovation Award uitgereikt aan het MKB-bedrijf dat het beste product of innovatie heeft ontwikkeld voor het bouwproces. In 2011 werd de Innovation Award uitgereikt aan de meest vernieuwende opdrachtgever in de bouw. Behalve vernieuwende opdrachtgevers, heeft de bouw ook vernieuwende opdrachtnemers nodig.

Dit jaar wordt de Innovation Award uitgereikt aan de meest vernieuwende opdrachtnemer in de bouw.

Uit alle inzendingen zal de vakjury drie genomineerden kiezen die het meest voldoen aan de criteria van vernieuwende ondernemer in de bouw. In tegenstelling tot de afgelopen jaren, kiest niet alleen de vakjury, maar ook de deelnemers van het Jaarevenement van Pioneering op 7 november de beste inzending.De 3 genomineerden krijgen alle drie tijdens het jaarevent 15 minuten tijd om zich te presenteren.Na de presentaties kunnen de aanwezigen in de zaal stemmen. Op basis van deze stemming zal de prijswinnaar gekozen worden.

 

 

De jury kiest de genomineerden op grond van de volgende gunningcriteria:

 • Continuïteit van  procesverbetering  in de organisatie
 • Ontwikkeling van productinnovatie
 • Ontwikkeling van nieuwe technologieën
 • Bereidheid om risico’s te nemen
 • Samenwerking binnen de bouwkolom
 • Borgen van kennis en innovatiekracht
 •  

Bij het indienen van het inschrijfformulier worden u de volgende vragen gesteld :

 • Omschrijving van projecten of processen waaruit blijkt dat uw organisatie vernieuwend is (wat, hoe, waar, wanneer)
 • Was er aanleiding voor vernieuwing en zo ja welke
 • Wat zijn de kosten en opbrengsten geweest van deze vernieuwing of ontwikkeling
 • Effecten van vernieuwend opdrachtnemerschap op uw organisatie of op de projecten.
 • Hoe wordt kennis geborgd binnen uw organisatie
 • Heeft u risico’s genomen bij uw projecten of processen, zo ja welke
 • Wat is de verantwoordelijkheid van de betrokkenen (opdrachtgever en opdrachtnemer(s) bij genoemde projecten/processen

Bent u een vernieuwende opdrachtnemer en denkt u voor de Award in aanmerking te komen? Vul dan nu het inschrijfformulier in.

Voor de algemene voorwaarden kunt u het wedstrijdregelement inzien.

Pioneering onderzoek naar passieve koeling met het K-Block van Salca

Datum bericht: 24 juni 2012

 

Het  K-Block

K-Block is een product waarmee op een passieve, energiezuinige manier, bestaande ruimtes gekoeld kunnen worden. K-Block bestaat uit twee lagen brandvertragend vezelmateriaal gevuld met Thermusol. K-Block absorbeert overdag de overtollige warmte, en geeft deze 's nachts weer af. Hierdoor blijft de temperatuur in de ruimte vaker en langer binnen de comfortzone voor mensen. K-Block kan los worden gelegd op bijvoorbeeld systeemplatforms, tegen het dakschot worden bevestigd, of in een spouw gehangen. 

Metingen

Pioneering heeft in samenwerking met de fabrikant Salca BV metingen uitgevoerd om de werking van het K-Block in de praktijk te toetsen. Van mei 2011 tot en met februari 2012 zijn continue temperatuurmetingen uitgevoerd. Deze vonden plaats op drie locaties in klaslokalen met- en zonder K-block. Het temperatuur dempende effect van K-block is pas bij temperaturen boven kamertemperatuur van belang. Vandaar dat de resultaten tijdens met name de warme weken  interessant zijn.

In sommige gevallen vertoont de temperatuur in de lokalen met K-block inderdaad de gewenste temperatuurdemping. De hoge temperaturen overdag worden verlaagd, en de lage temperaturen ’s nachts liggen hoger.  Deze demping bedroeg ongeveer 1-2 graden Celsius. In lang niet alle metingen is echter dit effect gemeten. Diverse geconstateerde verstoringen (gebruik gasbranders in biologielokalen, openstaande deuren, functioneren nachtventilatie) kunnen hieraan ten grondslag liggen. Ondanks dat er een aantal interessante meetresultaten zijn, is er op basis van de tot nu toe uitgevoerde metingen nog geen eenduidig oordeel te geven. Het PCM zoals het nu is gemeten in een paar lokalen zal vervangen worden door een PCM met een lager smeltpunt. De verwachting is dat de temeratuurdemping dan groter zal zijn. Aan de hand van de nieuwe metingen die worden uitgevoerd tot en met december 2012 moet een eindoordeel over deze praktische werking van het K-Block duidelijk worden..

Stand van zaken afstudeeronderzoek Smart Cube

Datum bericht: 12 juni 2012

 

Carmen Addink is in januari 2012 gestart met haar afstudeeronderzoek naar de vormgeving van de Smart Cube. De Smart Cube is een tijdelijk gebouw welke zelfvoorzienend, duurzaam en zelfregulerend is. Daarnaast moet de Smart Cube makkelijk vervoerbaar zijn.

Carmen heeft onderzocht wat de gebruiksmogelijkheden voor de Smart Cube kunnen zijn en aan welke aanvullende eisen de Smart Cube moet voldoen. Daarnaast heeft ze gekeken welke basisvorm het beste past bij verschillende gebruiksmogelijkheden. 1 van de basisvormen heeft zij uitgewerkt en hiervoor heeft ze onderzocht op welke manieren deze vorm gekoppeld kan worden tot een grotere unit.

Pioneering Meets kiEMT : Proeftuin verduurzaming bestaande bouw

Datum bericht: 11 juni 2012

 

Op 26 juni kunt u aanwezig zijn bij de Meet en Greet over de proeftuin van de werkplaats Productontwikkeling. Deze Meet en Greet wordtgeorganiseerd in samenwerking met het Clean Tech Cafe van kiEMT.

Omdat innovatieve techneuten en ondernemende doeners in de Oost-Gelderse bouwsector elkaar kunnen versterken, worden beide netwerken gecombineerd.  

Bas van der Veen opent de Meet en Greet en zal ingaan op hoe je business van verduurzaming in Bestaande Bouw kunt maken.

Proeftuinprojecten

Vervolgens krijgt u een toelichting over het net gestarte proeftuinproject: witte dakcoating van Rosico door Albert ter Linden. Daarna zal Gerard Oortman van Salca verder ingaan over de inmiddels een jaar lang lopende proeftuinproject PCM en de opgedane ervaringen en meetresultaten.
Deze projecten zijn binnen de Saxion Hogeschool en het Canisius college in Almelo geïmplementeerd. Na de presentatie krijgt u een rondleiding langs beide proeftuinproject.

Meet & Match
Het laatste onderdeel van deze middag is wellicht één van de belangrijkste: de netwerkborrel. De bezoekers kunnen in de late namiddag gebruikmaken van het Grand Café van Saxion. De ruimte is speciaal voor deze meeting gereserveerd.

 Agenda:

15:00 uur   Inloop

15:30 uur: Opening door Bas van der Veen

15:45 uur: Presentatie Rosico over witte dakcoating door Dhr. Albert ter Linden

16:10 uur: Presentatie Salco over warmteabsorberend PCM-plafond door Dhr. Gerard Oortman

16:30 uur: Bezoek aan proeftuinproject

                                17:30 uur: Meet & Match

                               18:30 uur: Afsluiting

 

Locatie:

Saxion Hogescholen Enschede

H.M. Trompplein 28

7513 AB  Enschede

Hoofdingang

Parkeeradvies:

Vanwege beperkte parkeerfaciliteiten ter plaatse adviseren wij u of per openbaar vervoer te komen. Alternatieven zijn;

 • Meubelplein Enschede (Circa 500 mtr lopen, gratis)
 • Kortenaerstraat Enschede (circa 100 mtr. beperkte ruimte) of in de omliggende straten (Let op betaald parkeren)
 • Parkeren bij parkeergarage “Zuidmolen”. Loopafstand circa 700 meter. Van Loenshof 62, 7511 NJ Enschede

 Wij zien uit naar uw komst!


Met vriendelijke groet,

Harry de Vries,                   Joke Bults                             Olaf ter Haar
Voorzitter kiEMT                 Pioneering                      Syntens Innovatiecentrum

      

     

                                     
Toegang is gratis, introducés zijn welkom, graag aanmelden via deze link 

 

Meetresultaten witte dakcoating Höften Strakschilders

Datum bericht: 31 mei 2012 

Aanbrengen van witte dakcoating levert temperatuurdaling op

De werkplaats productontwikkeling heeft een aantal onderzoeksprojecten op het gebied van innovatie bij productontwikkeling, welke "proeftuinen" worden genoemd.. Deelnemer Hendrik Höften heeft vorig jaar een witte dakcoating op een deel van het dak van zijn kantoor aangebracht. Het doel hiervan was om het effect van de witte dakcoating op de binnentemperatuur te testen. Pioneering heeft hiervoor het afgelopen half jaar metingen uitgevoerd.

 

 

In de maanden oktober tot en met april zijn de metingen uitgevoerd die in mei zijn  geanalyseerd door Avante. Bij de beoordeling van de meetresultaten is vooral gekeken naar de temperatuurverschillen in het weekend, wanneer de ruimtes niet gebruikt worden. De reden hiervan is namelijk dat de referentieruimte anders van afmeting is dan de ruimte met de witte dakcoating. Daarnaast hebben beide ruimtes een verschillend gebruik. Uit de verrichtte metingen blijkt dat tijdens deze dagen de ruimte met de witte dakcoating 1-4 graden lager ligt dan de referentieruimte. Voor een uitgebreid verslag van deze meting kunt u het rapport inzien.

 

Om het effect van witte dakcoating verder te onderzoeken wordt vanaf juni 2012  in Saxion gestart met meting van witte dakcoating. Deze witte dakcoating is ontwikkeld  door Rosico in Enter. In 2 vrijwel identieke ruimtes wordt gedurende een jaar metingen uitgevoerd naar het effect van de witte dakcoating.

 

Veldtocht Dynteq: De geïntegreerde Powerbox

 

Op 17 april was de Veldtocht Productontwikkeling bij Dynteq in Enschede. Dynteq is een innovatief industrieel ontwerpbureau dat in 2005 gestart is als spin-off van de Universiteit Twente. Dynteq combineert verschillende vakdisciplines en realiseert zo een integrale productontwikkeling.

Na een warm ontvangst met koffie, thee en koeken vertelt Christiaan Haverslag, mede eigenaar van Dynteq, over de aanpak van productontwikkeling in het algemeen en specifiek voor de bouwsector. Recente productontwikkelingen zijn de bakfiets met elektrische trapondersteuning, de powerpack aggregaten, en een nieuwe serre concept in samenwerking met serre specialist Serbo en de Powerbox voor Kersten Retail.

Spectaculaire Powerbox

 

Henk Jansen van Kersten Retail was aanwezig om te vertellen over de succesvolle ontwikkeling van de Powerbox. Kersten Retail is een installatiebedrijf die technisch hoogwaardige installaties realiseert in winkels. Kersten Retail heeft een leidende positie in de retailmarkt door veel te investeren in productontwikkeling.

 

 

Winkels ombouwen moet zo snel mogelijk gebeuren omdat winkeliers anders klanten verliezen aan de concurrent en omzet mislopen. Om deze ombouwtijd zo kort mogelijk te maken heeft Dynteq een systeem ontwikkeld dat de installatietijd in de eerste fase met 80% vermindert: van traditioneel een week naar nu in een dag. Dynteq ontwierp hiervoor de Powerbox. Dit zijn geschuimde onderdelen waarin leidingen voor diverse systemen zoals de leidingen voor cv, water, elektriciteit, data en koeling zijn geïntegreerd.. De geprefabriceerde Powerboxen worden bij de winkel plug&play aangeleverd. Daar worden ze aan elkaar gekoppeld en met een hijssysteem op afstandsbediening naar het plafond gehesen. Zodra de Powerbox tegen het plafond komt, worden ze daar vast geklikt. Door de intrinsieke nauwkeurigheid van het systeem wordt een hoge kwaliteit gegarandeerd.

De Powerbox is een optimale lean oplossing door het verminderen van de doorlooptijd en het optimaliseren van het montage proces. Onder de winkelketens is grote belangstelling voor de Powerbox. Internationale winkelketens hebben hun collega’s in en buiten Europa al meegenomen naar de fabriek van Kersten. Vanaf het najaar zal Kersten de Powerbox aan een breder publiek laten zien. De deelnemers van Pioneering hadden met de veldtocht alvast een voorschot op de spectaculaire Powerbox.

 

afstudeeropdracht Smart Cubes gestartBinnen de werkplaats PO is Carmen Addink met haar afstudeeropdracht Smart Cubes gestart. Zij gaat het ontwerp van een Smart Cube vormgevingtechnisch verder uitwerken. Dit afstudeeronderzoek is een vervolg van een eerder afstudeeronderzoek van Bart Kolkman en Evelien Ploos van Amstel. Bart Kolkman heeft een energiemodel ontwikkeld waarbij hij de invloeden van het klimaat gesimuleerd heeft. Evelien Ploos van Amstel heeft dit ontwerp vervolgens verder uitgewerkt tot een unit die bestaat uit materialen vanuit het concortium.

Carmen Addink voert haar afstudeeronderzoek uit bij het ontwerpbureau D’Andrea & Evers Design.Carmen heeft inmiddels een eerste analyse gedaan naar architectuur, concurrenten, toepassingsmogelijkheden in de markt en schetsen van vormstudies.

Klik hier voor de presentatie van Carmen Addink

 

afstudeeropdracht Smart Cubes gestart 

Productontwikkeling Integraal Schuim beton

CO2 emissie

De productie van beton is een grote veroorzaker van CO2 emissie. Het gebruik van lichtgewicht beton vermindert dit en maakt beton ook ergonomisch geschikter. Daarom is onderzoek gedaan naar integraal geschuimd beton. Dit is een nieuw materiaal met een nieuwe productietechniek. Het materiaal is een mono-materiaal van cement/beton, opgebouwd uit een geschuimde kern met een gesloten buitenmantel. Kunststofschuim of ander materiaal om het gewicht te reduceren wordt niet toegepast. De elementen die van het materiaal gemaakt kunnen worden, kunnen prefab geproduceerd worden in diverse afmetingen. De wanddikte van het element is variabel (onder andere afhankelijk van sterkte-eis of drukbelasting). Voordelen ten opzichte van ‘normaal’ schuimbeton is de hoge kwaliteit van de afwerking (schil) en de sterkte van het oppervlak. 

“Integral foam concrete - The production process and design for a sound barrier”

Dr. Jakob Alkema, onderzoeker bij de UT heeft in 2010 en 2011 heeft het materiaal onderzocht en Koen Hermsen student van de studie Industrieel Ontwerpen ,is in december 2011 hierop afgestudeerd aan de Universiteit Twente. Hermsen voerde zijn onderzoek uit bijTemmink, waar hij voor dit project ook werd begeleidt. De conclusie van zijn onderzoek is dat een productietechniek voor het produceren van grote 3D-vormen haalbaar lijkt en dat een productietechniek voor het maken van vlakke (prefab)elementen markttechnisch het meest interessant is. Pioneering heeft dit proces ondersteunt en gemonitoord.

 

Het volledige afstudeerrapport van Koen Hermsen kun u hier lezen.

Record aantal bezoekers veldtocht PVT zonne-energie

Datum bericht: 25 mei 2012

 

principes van de nieuwe PVT module

Op 24 mei  was Pioneering te gast bij Solar Quatro in Bentelo voor een presentatie over en een rondleiding naar de nieuwste PVT-modules. Ondanks het prachtige kwamen er maar liefst 44 deelnemers naar deze veldtocht. Na verwelkoming van de deelnemers door Joke Bults, chef werkplaats productontwikkeling Pioneering, presenteerde Johan Veldhuis van Solar Quatro de principes van de nieuwe PVT module.

 

PVT is de nieuwe uitdaging voor integratie van zonne-energie

Door onder andere een slimme combinatie van buffering en de toepassing van een warmtepomp levert de PV (elektrisch) ca 15% meer rendement dan traditionele PV panelen en de T (thermisch) levert zelfs bijna 40% meer rendement. Door de integratie van PV en T is er minder dakoppervlakte nodig, zijn de installatiekosten lager en is de terugverdientijd lager.

Na de algemene uitleg van Johan, volgde een presentatie van de werking van PVT door Rene Siegerink van Solar Quatro. Daarna werd in 2 groepen een rondleiding gegeven in een woonhuis waar het systeem aanwezig is en waarvan de energiebesparing online zichtbaar is. De eerste groep kreeg een rondleiding op hoofdlijnen over de principes van PVT. De groep die zich voor de tweede rondleiding had opgegeven kreeg een technisch gedetailleerde rondleiding. In de tuin werd nog nagepraat over de mogelijkheden van PVT en werden ervaringen uitgewisseld.Al met al een zeer interessante en enerverende middag.

 

Geslaagde veldtocht Dyntec

Datum bericht: 4 mei 2012

 

Veldtocht Dynteq: De geïntegreerde Powerbox

Op 17 april was de Veldtocht Productontwikkeling bij Dynteq in Enschede. Dynteq is een innovatief industrieel ontwerpbureau dat in 2005 gestart is als spin-off van de Universiteit Twente. Dynteq combineert verschillende vakdisciplines en realiseert zo een integrale productontwikkeling.

Na een warm ontvangst met koffie, thee en koeken vertelt Christiaan Haverslag, mede eigenaar van Dynteq, over de aanpak van productontwikkeling in het algemeen en specifiek voor de bouwsector. Recente productontwikkelingen zijn de bakfiets met elektrische trapondersteuning, de powerpack aggregaten, en een nieuwe serre concept en de Powerbox voor Kersten Retail.

Spectaculaire Powerbox

Henk Jansen van Kersten Retail was aanwezig om te vertellen over de succesvolle ontwikkeling van de Powerbox. Kersten Retail is een installatiebedrijf die technisch hoogwaardige installaties realiseert in winkels. Kersten Retail heeft een leidende positie in de retailmarkt door veel te investeren in productontwikkeling.

 

 

Winkels ombouwen moet zo snel mogelijk gebeuren omdat winkeliers anders klanten verliezen aan de concurrent en omzet mislopen. Om deze ombouwtijd zo kort mogelijk te maken heeft Dynteq een systeem ontwikkeld dat de installatietijd in de eerste fase met 80% vermindert: van traditioneel een week naar nu in een dag. Dynteq ontwierp hiervoor de Powerbox. Dit zijn geschuimde onderdelen waarin leidingen voor diverse systemen zoals de leidingen voor cv, water, elektriciteit, data en koeling zijn geïntegreerd.. De geprefabriceerde Powerboxen worden bij de winkel plug&play aangeleverd. Daar worden ze aan elkaar gekoppeld en met een hijssysteem op afstandsbediening naar het plafond gehesen. Zodra de Powerbox tegen het plafond komt, worden ze daar vast geklikt.  Door de intrinsieke nauwkeurigheid van het systeem wordt een hoge kwaliteit gegarandeerd.

De Powerbox is een optimale lean oplossing door het verminderen van de doorlooptijd en het optimaliseren van het montage proces. Onder de winkelketens is grote belangstelling voor de Powerbox. Internationale winkelketens hebben hun collega’s in en buiten Europa al meegenomen naar de fabriek van Kersten. Vanaf het najaar zal Kersten de Powerbox aan een breder publiek laten zien. De deelnemers van Pioneering hadden met de veldtocht alvast een voorschot op de spectaculaire Powerbox.

Afstudeeropdracht Smart Cubes

Datum bericht: 3 mei 2012

 

Binnen de werkplaats PO is Carmen Addink met haar afstudeeropdracht Smart Cubes gestart. Zij gaat het ontwerp van een Smart Cube vormgevingtechnisch verder uitwerken. Dit afstudeeronderzoek is een vervolg van een eerder afstudeeronderzoek van Bart Kolkman en Evelien Ploos van Amstel. Bart Kolkman heeft een energiemodel ontwikkeld waarbij hij de invloeden van het klimaat gesimuleerd heeft. Evelien Ploos van Amstel heeft dit ontwerp vervolgens verder uitgewerkt tot een unit die bestaat uit materialen vanuit het concortium.

Carmen Addink voert haar afstudeeronderzoek uit bij het ontwerpbureau D’Andrea & Evers Design. Zij heeft inmiddels een eerste analyse gedaan naar architectuur, concurrenten, toepassingsmogelijkheden in de markt en schetsen van vormstudies.

Klik hier voor de presentatie van Carmen Addink

Met creativiteit meer economie

datum bericht: 22 maart 2012

Op 13 februari was er in het Hibertad te Hardenberg een bijeenkomst voor innovatie en economie. Behalve de projectresultaten van de innovaties van 2011, was dit de start van de nieuwe innovatiesessie.

Pioneering ondersteunt het initiatief van de Provincie Overijssel om industrie en de bouw te matchen met creatief professionals. Creativiteit levert Overijssels MKB meer rendement!
Door de frisse blik, kunde en creativiteit van een ontwerper is het mogelijk een sterk concept neer te zetten, efficiënter te produceren en met nieuwe verpakkingsconcepten de markt te veroveren.  Voor het inschakelen van de creatieve professional kunnen ondernemers gebruik maken van een voucher met  een waarde van € 6.000,-.

Overijsselse ondernemers uit de maakindustrie, bouw en High Tech sector kunnen dit jaar ook zo’n creatieve impuls krijgen. De Provincie Overijssel maakt dat mogelijk met het tweede project ‘Met creativiteit meer economie’.

Meer weten? Kijk op de website: www.syntens.nl/creatieveimpuls

 

Voorbeeld
Voorbeeld
Voorbeeld
Voorbeeld

 

 

 

 

Werkplaats Productontwikkeling start advisering van bedrijven bij productontwikkeling

Datum bericht: 30 januari 2012

 

Consultancy werkplaats Productontwikkeling

De werkplaats PO is in 2011 gestart met de advisering van bedrijven bij productontwikkeling of bij bouwkundige problemen waar zij tegen aan lopen. Vorig jaar heeft het bedrijf Falco bij de werkplaats aangeklopt met een vraag over fietsenstallingen. Een kleine groep van betrokkenen (Wim Poelman vanuit de UT, Karin van Beurden vanuit Saxion en Astrid van der Vegt vanuit Syntens) is met deze vraagstelling aan de slag gegaan. Falco had een probleem met de constructie van een fietsenstalling. In verband met ARBO voorschriften diende het gewicht van de dakconstructie verminderd te worden. Na overleg met de werkgroep heeft Wim Poelman een aantal berekeningen gemaakt voor de dak- en kolomconstructie. Uit deze berekeningen bleek dat het verstandig kon zijn over te gaan van de bestaande open profielen, waarin de goot is geïntegreerd, naar standaard kokerprofielen met een aparte goot. Een gewichtsreductie van ca 50% leek hiermee haalbaar. Het advies is niet rechtstreeks opgevolgd, maar heeft het bedrijf geïnspireerd bij het vinden van een oplossing die nu wordt gerealiseerd.

Home > Werkplaatsen > Productontwikkeling > Nieuwsitems > Nieuwsitems PO 2012